บทเรียนเคมี ม. 6

บทที่    8    กรด  – เบส

กรด  ( acid )  เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ที่ประกอบด้วยธาตุ H  และอโลหะอื่นๆ  และอาจมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบด้วย   แบ่งประเภทของกรดโดยใช้ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของกรดเป็นเกณฑ์   แบ่งได้เป็น  2 ชนิด คือ  กรดอินทรีย์ และกรดอนินทรีย์

1.  กรดอินทรีย์  หมายถึง  กรดที่มีหมู่คาร์บอกซิล  (-COOH ) ในโมเลกุลของกรด  ส่วนใหญ่พบในสิ่งมีชีวิต  เช่น  กรดฟอร์มิก  กรดแอซิติก   กรดสเตียริก   กรดอินทรีย์จัดเป็นกรดอ่อน    แตกตัวเป็นไอออนได้น้อย

2. กรดอนินทรีย์  หรือกรดแร่   เป็นกรดที่ได้จากแร่ธาตุ  แบ่งตามชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบได้เป็น  2    ประเภท คือ  กรดไฮโดร  และกรดออกซี

1. กรดไฮโดร    เป็นกรดที่มีธาตุ  H  และอโลหะอื่น  ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นแก๊ส   เมื่อละลายน้ำจะได้สารละลายกรด
2. กรดออกซี เป็นกรดที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน อโลหะอื่นและธาตุออกซิเจน ส่วนใหญ่เกิดจากออกไซด์ของอโลหะ ทำปฏิกิริยากับน้ำ
เบส (base ) เป็นสารประกอบไอออนิกที่เป็นออกไซด์และไฮดรอกไซด์ของโลหะหรือไอออนที่เทียบเท่าโลหะ

วิธีการการทดสอบสารละลายกรด – สารละลายเบส

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: