แบบฝึกหัดเคมี ม. 4

บทที่ 3  พอลิเมอร์ 
    1. พอลิเมอร์ คืออะไร 
 
         ก.สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก
         ข.สารที่มีโมเลกุลขนาดปานกลาง
         ค.สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ยักษ์
         ง.สารที่ไม่จำกัดขนาดโมเลกุล
2. สารในข้อใดเป็นพอลิเมอร์
        ก. เครื่องใช้ในครัวเรือน
        ข. น้ำยาซักล้าง
        ค. แป้ง เซลลูโลส โปรตีน กรดนิวคลีอิก
        ง. โต๊ะ ไม้ เครื่องใช้ 
3.   พอลิโพรพิลีน  นำมาแปรรูปเป็น
        ก. เครื่องยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า
        ข. กระเป๋า    โฟม เครืองมือสื่อสาร
        ค. ดอกไม้พลาสติก  ของเล่นเด็ก
        ง. โต๊ะ เก้าอี้ เชือก พรม
4. เอทิลีนทำปฏิกิริยากับฟูลออรีนได้เป็นอะไร
        ก. เตตระฟูลออโรเอทิลีน
        ข. ออโรเอทิลีนอะซิเตรด
        ค. เตตระฟูลออไรด์
       ง. ฟูลออไรด์ไวนิลอะซีเตต
5. PVC   คืออะไร
       ก. พอลิไวนิลอะซีเตต
       ข. พอลืเอทิลีน
       ค. พอลิเมอร์
       ง. พอลิไวนิลคลอไรด์
6. PVC  หลอมขึ้นมาแปรรูปเป็น
      ก. เครื่องยนต์กลไก ก๊อกน้ำ
      ข. เครื่องสแกน  เครื่องอัดรูปภาพ
      ค.  พลาสติกห่อหุ้มอาหาร  ถุง ภาชนะ
      ง. กระดาษติดผนัง ภาชนะบรรจุสารเคมี ท่อน้ำ
7.  สารไฮโดร์คาร์บอนไม่อิ่มตัว คือ
     ก. สารที่มีพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมคาร์บอน
     ข. สารที่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอน
     ค. สารที่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมออกไซด์
     ง. สารที่มีพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมออกไซด์
 8. พอลิเตตระฟูลออโรเอทิลีน คือ
     ก. ไนลอน      ข.  เทฟลอน          ค. คิวพรัมโมเนียมเรยอน             ง. ถุงพลาสติก
9. โครงสร้างของพลาสติกมีทั้งหมดกี่แบบ
      ก. 1 แบบโซ่ยาว
      ข. 1 แบบ โซ่กิ่ง
      ค. 2 แบบ โซ่ยาวและโซ่กิ่ง
      ง.  3 แบบ  โซ่ยาว โซ่กิ่ง และตาข่าย
10. ยางธรรมชาติ เกิดจาก
      ก. มอนอเมอร์ที่เรียกว่าสไตรีน จำนวน 2,5000-250,000 หน่วย
      ข.มอนอเมอร์ที่เรียกว่าเอทิลีน จำนวน 500-50,000 หน่วย
      ค. มอนอเมอร์ที่เรียกว่าไวนิลอะซีเตต จำนวน 1,000-100,000 หน่วย
      ง .มอนอเมอร์ที่เรียกว่าไอโซปรีนจำนวน 1,500-150,000 หน่วย
11. ยาง IR และ SBR  จัดเป็น
       ก. ยางธรรมชาติ           ข. ยางสังเคราะห์           ค. ยางเจือปน             ง. ยางแท้
12. ข้อเสียของเส้นใยธรรมชาติ คือ
      ก. ย่อยสลายช้า
     ข. เกิดเชื้อราได้ง่าย ไม่ทนแดด
     ค. เวลาเผาไหม้ควันจะเป็นอันตราย
      ง. สีสันไม่สวยงาม

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: